หลักสูตรที่เปิดสอน

เกี่ยวกับแผนกวิชาการบัญชี


ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีทักษะในหลักการกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการบัญชี มีทักษะในงานบริการทางการบัญชีตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานด้านการบัญชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น สามารนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพการบัญชี

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาจะมีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี มีความเข้าใจในหลักการกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านบริหารจัดการธุรกิจซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการ การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และวางแผนการจัดการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ทักษะและบูรณาการความรู้ในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ นำไปใช้ในงานอาชีพและพัฒนางานอาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีที่ใช้ทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีในระดับเทคนิคปฏิบัติงานบัญชีในเชิงวิเคราะห์ วางแผน และจัดระบบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น


มาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษานักเรียน (ปวช.) :

  • วางแผน ดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
  • มีทักษะปฏิบัติงานด้านเอกสารประกอบการลงบัญชี
  • ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะต่าง ๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • ปฏิบัติและจัดทำรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นพื้นฐานตามประมวลรัษฎากร
  • ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี